Intohimoisimmat Drupal-toimistot Suomessa

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Drupal on yllättävän iso bisnes Suomessa: "30-40 miljoonaa euroa".

Vierityspalkin Toimistot-hakemiston WordPress-firmat saivat alkuvuodesta tähtiluokituksen heidän yhteisöosallistumisensa ja erikoistumisensa arvioinnin perusteella. Nyt vuorossa ovat Drupal-firmat, joilta on syksyn aikana kerätty tietoa yhteisöosallistumisesta, koodikontribuutioista ja tapahtumien järjestämisestä Suomessa ja ulkomailla.

drupal-viikingit-final

WordPress-tähtiluokituksen kohdalla käytiin paljon keskustelua siitä onko tähtiluokitus sama asia kuin erikoistuminen, ja laajemmin, korreloiko se teknisen osaamisen kanssa. Keskustelun perusteella alkuperäistä tähtiluokitusta muutettiinkin kuvaavammaksi “intohimo”-luokitukseksi. Tämä on mielestäni varsin kuvaava termi, koska siitä on pitkälti kysymys.

Tähdet kertovat kuka suhtautuu valitsemaansa työkaluun intohimoisesti, sitä aktiivisesti opiskellen, sen kehitykseen osallistuen ja sidosryhmiään aktiivisesti sivistäen. Tällainen intohimosuhde on erityisen tärkeä avoimen lähdekoodin järjestelmien kohdalla, koska näillä järjestelmillä ei ole vahvaa, yksittäistä taustatahoa. Täten teknisen osaamisen ja kokemuksen kerääminen on vähemmän suoraviivaista kuin vahvojen kaupallisten järjestelmien kohdalla.

Erityisesti Drupalin kohdalla voinee myös sanoa, että asiakkaat sitoutuvat varsin vahvasti valitsemaansa kumppaniin, koska Drupal-yhteisö on varsin heterogeeninen, ja Drupal-kokonaisuuksia rakennetaan monilla eri tavoilla. Täten on kohtuullisen merkityksellistä, että onko valitulla Drupal-kumppanilla aktiivinen ote käyttämäänsä järjestelmään ja siihen liittyvään osaamiseen. Kaikille asiakkaille tämä ei välttämättä ole se tärkein arvioitava asia, mutta yleensä mitä laajemmin on omia verkkopalveluitaan siirtämässä Drupalin varaan, niin sitä enemmän kumppanin intohimoisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Avoimen koodin yhteisöissä on kuitenkin varsin laajalti tunnustettu tosiasia se, että yhteisöosallistuminen korreloi toimiston teknisen osaamisen ja ratkaisukyvykkyyden kanssa.

Tietysti kaikkeen on poikkeuksensa, ja epäilemättä tässäkin maassa on joitain kovia Drupal-osaajia, jotka eivät ole koskaan osallistuneet yhteisön toimintaan. Yksittäisten tekijöiden kohdalla tämä on ymmärrettävää, mutta kohtuullisen kokoisen toimiston kohdalla passiivisuus yhteisöä kohtaan pitäisi jo herättää epäilyksiä.

Katsauksessa arvioidut asiat

Tässä intohimo-katsauksessa on intohimoa arvioitu kohtuullisen monipuolisesti, ja esimerkiksi pelkällä kooditason osallistumisella ei ole pärjännyt. Kooditason osallistumisen rinnalla on annettu yhtä paljon painoarvoa muulle yhteisön eteen tehdylle työlle. Painoarvoa on annettu tapahtumien järjestämiselle, tapahtumiin osallistumiselle, verkossa tapahtuvalle julkaisutoiminnalle (blogit, referenssit) sekä esimerkiksi käännös- ja markkinointityölle. Nämä kaikki yhdessä kun muodostavat toimivan yhteisön, jonka varaan asiakkaiden on turvallista omat verkkopalvelunsa ja web-sovelluksensa rakentaa.

Kooditason osallistumisessa katsottiin tehtyjä kontribuutioita, toiminnan pitkäjänteisyyttä, omia lisäosaprojekteja ja teknisiin keskusteluihin osallistumista (tekniset puheenvuorot, julkaisutoiminta, mentorointi, jne.). Kooditason osallistumisessa ei edellytetty toimiston henkilökunnalta laajaa osallistumista toimintaan, vaan aktiivisuuden keskittyminen vain muutamiin henkilöihin sallittiin. Tässä on oletettu, että yksittäistenkin henkilöiden aktiivisuus tuottaa hyötyjä koko toimistolle, eikä kaikkien tarvitse olla aktiivisesti konferensseissa puhumassa tai parantelemassa yleiskäyttöisiä moduuleita.

Tänä vuonna luodusta intohimo-rankingista on myös tehty pysyvä ranking-kriteeri Toimistot-hakemistoon, joten uudet toimistot saavat tämän luokituksen automaattisesti, ja nykyiset toimistot voivat pyrkiä parantamaan omaa ranking-luokkaansa raportoimalla uusista saavutuksistaan.

Katsauksen tulokset

Nyt tehdyssä Drupal-firmojen katsauksessa intohimo-tähdet annettiin seuraavasti:

 • Kolmen tähden toimistoiksi arvioitiin Wunder Finland, Druid ja Exove. Näiden kolmen toimiston osallistuminen kattaa niin koodiosallistumista kuin tapahtumiin investointia Suomessa ja ulkomailla. Druidin ja Wunder Finlandin kooditason osallistuminen on erityisen vahvaa. Exove on panostanut laajamittaisesti tapahtumiin ja Drupalin tunnettuuden lisäämiseen. Omaa koodiaan on ansiokkaimmin julkaissut Wunder Finland ja Druid. Esimerkiksi Wunderin julkaisemaa WunderToolsia voi pitää esimerkillisenä tekona Drupal-kentän ulkopuolellakin. Harva ohjelmistoyritys uskaltaa julkaista omaa kehitystyökalupakkiaan avoimesti kaikkien saataville ja yhteiskehityksen “armoille”.
 • Kahden tähden toimistoiksi luokiteltiin Mirum Agency ja KWD Digital. Kummankin toimiston osallistuminen on ansiokasta, niin kooditasolla kuin tapahtumissa, mutta erot kolmen tähden toimistoihin ovat huomattavat, niin toiminnan syvyydessä kuin leveydessä. Mirumin kohdalla aktiivisuus kohdistuu osittain Acquian toimintaan, ja Acquian palvelutarjonnan ympärillä olevaan ekosysteemiin.
 • Yhden tähden intohimostaan sai Karhu Helsinki. Karhulle Drupal on korostuneesti työkalu, jolla he ovat tehneet jo pitkään töitä, mutta jonka kehitykseen he eivät ole aktiivisesti osallistuneet. Karhu on osallistunut kyllä jossain määrin yhteisön toimintaan, mutta erityisiä ansioita osallistumisesta ei ole vielä kertynyt.

Jopa kolmen tähden luokassa toimistojen “aktiivisuusprofiilit” ovat varsin erilaisia, kun ansioita ryhtyy tutkimaan pintaa syvemmältä. Esimerkiksi Druid korostaa osallistumistaan Drupalin tuotekehitykseen. Druidin verkkosivuilla on jopa tuotu tätä osallistumisen aktiivisuutta näyttävästi numeroiden valossa esiin (kts. esim. Meistä-esittelysivu). Exove taas panostaa merkittävästi tapahtumien järjestämiseen ja sponsorointiin, ja selkeästi aktiivisimmin pyrkii edistämään Drupalin asemaa ja tunnettuutta asiakkaiden silmissä.

Erilainen aktiivisuusprofiili voi johtua monesta asiasta, takana voi olla kilpailullisia syitä tai toimiston profiiliin liittyviä syitä. Esimerkiksi Mirum saattaa jopa tietoisesti vältellä profiloitumista liikaa yksittäiseen teknologiaan, vaikka heidän sitoutuminen Drupaliin on käytännössä huomattavaa. Exovella taas tapahtumiin ja ei-kooditason osallistumiseen panostaminen voi hyvin kertoa vain käytännöllisestä linjauksesta kilpailutilanteessa, jossa useampi kilpailija on jo tehnyt kooditason osallistumisesta oman erottumistekijänsä. Tästäkin syystä tässä katsauksessa ei katsottu tarpeelliseksi lähteä väkisin korostamaan eroja kolmen tähden toimistojen välillä. Jos intohimoluokituksessa on saavuttanut kolmen tähden luokituksen, tekee asioita jo erittäin laajalla rintamalla ja todennäköisesti on erittäin osaava Drupal-kumppani minkä tahansa koko- tai vaativuusluokan Drupal-projektiin.

Pienempien toimistojen kohdalla (mm. KWD Digital, Karhu Helsinki) intohimon jääminen jälkeen isommista kilpailijoista ei ole myöskään valtavan huolestuttavaa. Rajallisilla resursseilla ei tule odottaakaan samaa panostusta kuin selkeästi isommilta kilpailijoilta. Resursseihin nähden pienempien toimistojen osallistuminen on kohtuullisella tasolla. Toimiston kokoluokkaan suhteutettuna eniten parantamisen varaa olisi Mirumilla ja Karhu Helsingillä. Mirumilla ei julkisia Drupal-referenssejä edes ole kovin paljon, ja muutenkin aktiivisuuden tasossa olisi parantamisen varaa vaikka koodiosallistumista onkin tehty kohtuullisesti.

Karhu Helsinki on silti selkein tämän katsauksen “Drupal-vapaamatkustaja”, joka ei yhteisön toimintaan ole juurikaan osallistunut. Karhu ei tosin markkinoinnissaan Drupal-erikoisosaamisellaan ratsastakaan, vaan toteaa avoimesti hyödyntävänsä Drupalia hyvin käytännönläheisellä asenteella. Karhu Helsinki myös poikkeaa muusta Drupal-kentästä melko selkeästi toimintamallinsa osalta, koska Karhu Helsinki myy ensisijaisesti projektitoimituksia, joissa heillä on toimitusvastuu ja projektijohto. Suurin osa Drupal-kentästähän mieluiten vain toimittaa resursseja tai tiimejä hankkeisiin, joissa asiakkaalla on vahva projektijohto. Täten on ymmärrettävää, että Karhu Helsinki ei samalla tavalla ole panostanut yhteisöosallistumiseen kuin nimenomaan Drupal-erityisosaamistaan myyvät kilpailijat. Tätä voinee kuitenkin pitää lähinnä lieventävänä asianhaarana. Parantamisen varaa olisi paljon.

Pitäisikö muiden toimistojen ottaa oppia Drupal-toimistoista?

Muutamat kolmen tähden toimistot ovat jopa julkaisseet asiakasprojekteistaan osia avoimesti verkossa. Erityisesti Wunder Finlandilla on tällaisia meriittejä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Drupal-kokonaisuuksia on julkaistu avoimena (esimerkiksi StudentServices-osio).

Drupal-markkinassa on kohtuullisen monia yksittäisiä kehittäjiä, jotka ovat julkaisseet merkittäviä työkaluja avoimesti verkkoon. Osa näistä työkaluista on järkeviä jopa Drupal-kentän ulkopuolella käytettäviksi. Silti kovin laajamittaista ei Drupal-kentälläkään koodin jakaminen ole. Etenkin asiakashankkeista kovin vähän on julkaistuna palasia verkossa. Siksikin Turun kaupunki tulee olemaan kiinnostava esimerkki ensi vuonna.

Moni Drupal-toimisto puhuu aktiivisesti avoimesta lähdekoodista, mutta käytännössä useimmat toimistot ovat pääosin avoimen koodin hyödyntäjiä, eivät aktiivisia toimijoita osana avoimen lähdekoodin yhteisöjä. Aktiivinen toimijuus on hyvin keskittynyttä joukkoon aktiivisia yksilöitä. Silti on esimerkillistä, että etenkin kolmen tähden toimistot tukevat yhteisön toimintaa (esim. sponsoroimalla, organisoimalla, tarjoamalla tiloja, uhraamalla työaikaa) ja osallistuvat järjestelmän tuotekehitykseen (esim. koodikontribuutiot, sprintit, bugien raportointi). Tätä kautta on mahdollista, että moni Drupal-firma tuntee käyttämänsä järjestelmän jopa paremmin kuin kaupallisia tuotteita käyttävät, isommat integraattorit. Tosin myös kaupallisten järjestelmien integraattorit panostavat opiskeluun, yhteisön toimintaan osallistumiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Drupal-kentällä tätä työtä on vain tärkeämpää toimistojen tehdä itse, koska ei ole kaupallista tahoa edistämässä heidän etujaan tai pakottamassa heitä kouluttautumiseen tai vaikkapa sertifikaattien suorittamiseen.

Tämän katsauksen perusteella Drupal-kenttä vaikuttaa varsin aktiiviselta ja intohimoiselta käyttämäänsä järjestelmää kohtaan. Selkeästi kaupallisista toimijoista erottuvaa ei Drupal-yhteisön toiminta kuitenkaan ole. Asiakasprojekteista ei julkaista palasia avoimesti verkkoon. Toimistot eivät ole aktiivisia omien lisäosien kehittäjiä ja ylläpitäjiä. Projektien lopputuloksena syntyy samanlaisia palveluita kuin muillakin järjestelmillä. Asiakasprojekteissa kyllä hyödynnetään yhteisön yhteiskehittämiä moduuleita, mutta kotimaisia Drupal-firmoja ei voi pitää erityisen aktiivisina näiden kehittäjinä. Suomessa kyllä vaikuttaa olevan joukko hyvin aktiivisia yksilöitä, joiden toimintaa yritykset tukevat, mutta mitenkään vallankumoukselliselta ei tämä toiminta vielä vaikuta.

Tosin verrattuna esimerkiksi WordPress-markkinaan, on Drupal-firmojen intohimo aivan toisella tasolla kautta linjan. Käytännössä kaikki Toimistot-hakemiston Drupal-firmat ovat työskennelleet Drupalin parissa vuosia, ja ovat todella kokeneita toimistoja. Osalla kooditason osallistuminen on sellaisella tasolla, johon vastaamiseen pitäisi WordPress-firmoja laittaa riviin kourallinen kovimpia. Toisaalta, Drupal on moninverroin laajempi ja monimutkaisempi järjestelmä, joten vahva kooditason ymmärrys ja yhteisön tunteminen on Drupal-maailmassa tärkeämpää. Tähän huutoon tässä katsauksessa parhaiten pärjänneet toimistot kuitenkin vastaavat erittäin ansiokkaasti.

Jokaisen asiakkaan kannattaa silti itse määritellä, kuinka tärkeä asia on valitun kumppanin erikoistietämys alustan kehityksestä ja kuinka aktiivisesti toimiston kehittäjien tulisi olla perehtynyt järjestelmän ympärillä olevaan ekosysteemiin ja yhteisöön. Mitä tärkeämmäksi tämän määrittelee, sitä tärkeämpää on todistettu intohimo.

>> Kaikki Toimistot-hakemiston Drupal-firmat

PS. Listattujen toimistojen drupal.org-profiilit: Wunder Group (huom. konsernin profiili, ei erottele Suomen maayhtiön toimintaa), Druid (ainakin yksi kehittäjä Suomen ulkopuolella), Exove (kehittäjiä myös Suomen ulkopuolella), Mirum Agency (kehittäjiä myös Suomen ulkopuolella), KWD Digital, Karhu Helsinki.

PS. Tilaa kuukausikirje Vierityspalkin artikkeleista sähköpostiisi.

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun