Vieraskynä: Kuinka paljon verkkosivuston pystyttäminen maksaa? Hintavertailu

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 9 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Omien verkkosivustojen merkitys kasvaa (taas).

North Patrolissa autamme asiakkaitamme verkkopalveluiden toteutustyön kilpailuttamisessa. Koostimme nyt yhteen vuodesta 2013 tähän päivään fasilitoimiemme julkisten verkkopalvelujen kilpailutusten hinnat. Yhteensä hintavertailumme sisältää 110 tarjousta. Tarkastelimme toteutusprojektien työmääriä ja hintoja sekä vertasimme eri tuotteilla tarjoavien toteuttajien tuntihintoja. Vertailu vahvistaa tiedon, että Suomessa on julkaisujärjestelmätuotteille kolme markkinaa; pienet, keskisuuret ja suuret sivustot.

Tämän hintakoosteen tarkoituksena on auttaa seuraavan verkkosivustoprojektinne budjetoinnissa. Katsauksen hinnat ovat päteviä budjettihaarukan lähtökohtia keskisuurille ja suurille verkkoprojekteille; aivan pienille (alle 20 000 – 30 000 euron) projekteille tästä saa osviittaa lähinnä tuntihintojen osalta.

Kilpailutettujen verkkopalveluiden luonne ja toteutustyön sisältö

Hintakoosteemme sisältää verkkosivustohankkeita laajalla skaalalla; suurten globaalisti toimivien yritysten monikielisistä sivustokokonaisuuksista aina kotimaisten järjestötoimijoiden informaatiointensiivisiin sivustoihin. Mukana on sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioita. Huomioitavaa on se, että kaikki sivustot ovat jollain tapaa työläitä toteutuksen kannalta. Toisin sanoen, koosteemme ei sisällä niitä vain muutaman sivun sisältäviä yksinkertaisia yrityssivustoja, joiden pystyttäminen on suoraviivaista ja toteutettavissa muutamalla tuhannella eurolla.

Kilpailuttamissamme verkkosivustoissa työläyttä lisäävät mm. monikielisyys, laaja sisältömäärä ja sen linkittyminen keskenään, usean sivuston yhteensovittaminen kokonaisuudeksi (esim. tytäryhtiöiden, toimialueiden tai kampanjoiden) sekä integraatiot (esim. AD, rekrytointijärjestelmä, CRM). Tyypillisesti kaikkiin verkkopalveluihin kuului joka tapauksessa uutisia tai blogiartikkeleita sekä sisältösivuja (esim. palvelut, tuotteet, referenssit, yhteystiedot jne.).

Koosteessamme on kyse julkisista verkkopalveluista, eikä se siis sisällä verkkokauppoja tai extranet-palveluita. (Ne ansaitsevat oman katsauksensa!)

Tämä hintavertailu koskee verkkosivustojen toteutusprojekteja eli sitä työtä, joka tyypillisesti ostetaan ulkopuoliselta tekniseltä toteuttajalta. Hintavertailu lähtee oletuksesta, että verkkopalvelu on jo konseptoitu, ja palvelun vaatimusmäärittely on kirjoitettu sillä tasolla, että palvelun tekninen toteutus on voitu kilpailuttaa. Tarjouspyynnöissä toteutuskumppanin toteutustyöksi määriteltiin seuraavat tehtävät:

 • toteutusprojektin suunnittelu ja johtaminen,
 • vaatimusmäärittelyn tarkentaminen teknisen toteutuksen vaatimalle tasolle yhdessä asiakkaan kanssa,
 • palvelun visuaalisen ulkoasun ja käyttöliittymien suunnittelu,
 • testaus ja dokumentointi,
 • asiakkaan pääkäyttäjien ja päätoimittajien kouluttaminen sekä koulutusmateriaalin laatiminen, sekä tietenkin itse
 • tekninen toteutus, sisältäen palvelinten asennukset, järjestelmän ja tarvittavien lisäosien asentaminen ja konfigurointi, määriteltyjen sivu-/sivustopohjien luominen eri sisältötyypeille sekä sivuston perusrakenteen kasaaminen.

Huomionarvoista on, että tässä artikkelissa esitellyt hinnat eivät sisällä ohjelmistolisenssejä, käyttöpalveluita (hosting), palvelimia tai pilvipalveluiden maksuja. Toteutushinnat eivät myöskään sisällä käyttötukea tai jatkokehitystä.

Kooste ei myöskään sisällä verkkopalvelujen ostajan omaa työtä, kuten projektin suunnittelua, palvelun konseptointia, vaatimusmäärittelyä tai tarjouskilpailuprosessia. Tyypillisesti tilaajan tehtäviin kuuluu myös mm. sisällöntuotanto ja uuden sivuston lanseeraustoimenpiteet.

Yhteensä hintavertailumme sisältää 110 tarjousta vuodesta 2013 tähän päivään. Kuhunkin tarjouskilpailuun saapui 4-18 tarjousta. Julkisen sektorin tarjouskilpailuita vertailuun kuuluvista oli noin puolet. Julkisen sektorin julkisiin kilpailutuksiin saapui keskimäärin enemmän tarjouksia kuin yksityisen sektorin, koska yritykset voivat rajata tarjousten määrää pyytämällä tarjoukset vain haluamiltaan toimijoilta.

Tarjotut tuotteet

Vertailussa oli mukana sekä kilpailutuksia, joissa julkaisujärjestelmätuote oli määritelty etukäteen, että kisoja, joihin tarjoaja sai tarjota parhaaksi katsomaansa tuotetta.

Eniten tarjottiin EPiServeriä ja Drupalia (ks. alla oleva graafi). Yksittäisiä kertoja tarjotut tuotteet on niputettu kategoriaan ’Muut’.

Tarjotut julkaisujärjestelmätuotteet

Keskimääräiset hinnat

Toteutusprojektien kokonaishinnat vaihtelivat välillä 13 000 – 904 000 euroa (alv. 0 %).

Toteutusprojektien työmäärä oli keskimäärin (ka) 169 henkilötyöpäivää, mediaanin ollessa 119 htp.

 • Työmäärät vaihtelivat 16 henkilötyöpäivästä 1 086 htp:ään.

Tuntihintojen keskiarvo oli 99,30 euroa ja mediaani 98,99 euroa (alv. 0 %).

 • Jos tarkastellaan vain voittaneiden tarjousten tuntihintoja: keskiarvo oli 94,58 euroa ja mediaani 94,50 euroa (alv. 0 %). Voittaneiden tarjousten tuntihinnat on hieman alhaisemmat kuin kaikkien tarjoajien tuntihinnat. Keikka voitetaan siis tyypillisesti – ei halvimmalla – vaan ennemminkin keskimääräisellä hinnalla.
 • Tuntihinnat vaihtelivat välillä 52-145 euroa (alv. 0 %). Vain muutama toimittaja kertoi käyttävänsä ulkomaille ulkoistettua työvoimaa.

Tyypilliset hinnat ja projektikoot tuotteittain

Eri julkaisujärjestelmätuotteiden välillä on nähtävissä selkeitä eroja, kun tarkastelimme projektien työmääriä ja hintoja (ks. taulukko alla).

Tiettyjä tuotteita tarjotaan tyypillisesti tietyn kokoisiin projekteihin. Julkaisujärjestelmäskenessä näyttää olevan kolme markkinaa: pienet, keskisuuret ja suuret sivustot.

Hinnat ja projektikoot tuotteittain

Pienet verkkosivustot tehdään tyypillisesti WordPressillä tai toimittajan itse kehittämällä julkaisujärjestelmällä. Näistä tarjouskilpailuissamme esiintyi Crasmanin Crasman Stage, Galaxon Galaxo, Koodiviidakon Sivuviidakko, Poutapilven P4 sekä Teamware Plazan Pl@za. Omien julkaisujärjestelmien tarjoaminen ja kehittäminen on kuitenkin ollut vähenemään päin viime vuosina. Pienten sivustojen markkinaa nimittäin ahmii itselleen vahvasti WordPress, joka alkaa olla jo standardivalinta pienille – jopa keskisuurille – sivustoille.

WordPress on nyt kuuminta hottia ja se näkyy myös tuntihinnoissa, jotka huitelevat yli vertailun keskiarvon. Itse kehitettyä tuotetta tarjoavat toteuttajakumppanit tarjoavat projekteihin edullista hintaa, mutta heidän ansaintamallinsa onkin erilainen. Voitto tehdään ennemminkin projektin jälkeen: vuosilisensseillä ja ylläpitomaksuilla.

Keskisuurten sivustojen projekteista käydään kiivasta kilpailua Drupalin ja EPiServerin kesken. Epiä tarjoavilla toteuttajakumppaneilla tuntihinnat ovat hieman alhaisemmat. Mutta toisaalta, EPiServeriin tulee hankkia maksulliset lisenssit, joita Drupalilla taas ei ole.

Myös Liferay painii keskisuurten projektien sarjassa tai likellä sitä. Liferay-toteuttajien tuntihinnat ovat huomattavasti alhaisemmat kuin keskiarvo. Tätä selittänee se, että monet Liferay-toteuttajat fyysisesti sijaitsevat kalliin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Jättimäiset sivustot ja sivustokokonaisuudet ovat kolmas verkkosivustoprojektien kokoluokka. Monet projekteista, joihin Muu-kategorian tuotteita tarjottiin, olivat tällaisia. Muu-kategorian tuotteita tarjouksissa olivat mm. SDL Tridion, SharePoint, Sitecore ja Sitefinity. Tosin kategoriaan mahtui muutamia pieniäkin sivustoprojekteja, mikä vääristää taulukon Muu-kategorian yksioikoista tulkintaa pelkäksi suurten sivustojen hintavertailuksi.

Drupalin ja kategorian ’Muu’ tuotteilla tarjottujen projektien tuntihintojen vaihteluväli on kaikista suurin (ks. alla oleva graafi). Liferayllä tuntihinnat vaihtelevat hämmentävän vähän, vaikkakin hintavertailussa oli ihan reilusti Liferay-tarjouksia, yhteensä kuudelta eri toteuttajalta.

Alla olevassa graafissa tuntihintojen vaihteluväli on esitetty tuotteittain. Kunkin palkin alareuna esittää halvinta tuntihintaa ja yläreuna kalleinta. Mediaani on merkitty tummanharmaalla poikkiviivalla.

Tuntihintojen vaihteluväli tuotteittain

Yhteenveto

Kooste todentaa sen, että tiettyjä julkaisujärjestelmätuotteita tarjotaan tyypillisesti tietyn kokoisiin projekteihin: WordPress haastaa Suomessa erityisesti kotimaisia julkaisujärjestelmätuotteita pienissä ja jopa keskisuurissa projekteissa. Drupal, EPiServer ja Liferay taistelevat niitä isompien projektien herruudesta. Satunnaisesti näitä tuotteita haastavat hieman eksoottisemmat valinnat kuten SharePoint, Sitecore ja Sitefinity.

Tätä hintavertailua voi siis hyödyntää verkkosivustoprojektien budjetoinnissa. Huomioitavaa kuitenkin on, että vertailu sisälsi lähinnä keskisuuria (50 000 – 150 000 euron) verkkoprojekteja. Pienempiin projekteihin katsauksesta saa lähinnä osviittaa tuntihinnoista.

Huomioitava on myös, että hankinnan kilpailutuksessa ei yksin kannata vertailla pelkkää projektikustannusta. Kilpailevat toteuttajat ja teknologiat saa kestävämpään hintajärjestykseen, kun huomioidaan myös lisenssien ja käyttöpalvelun sekä vuosittaisen ylläpidon, jatkokehityksen ja käyttäjätuen kustannukset. North Patrolissa laskemme kokonaiskustannukset (total cost of ownership) tyypillisesti neljälle vuodelle.

Toivottavasti tästä katsauksesta on hyötyä seuraavan verkkouudistuksenne budjetointiin!

PS. Koostimme samalla tavalla myös intranetien toteutushinnat artikkeliin ”Kuinka paljon intranet maksaa? Intranetien hinnat” (North Patrolin Intranet-ostajan opas)

PSS. Tilaa Vierityspalkin kuukausittainen uutiskirje.

Hanna P. Korhonen

Hanna P. Korhonen on intranet-palveluiden konseptoinnin ja vaatimusmäärittelyn sekä verkko- ja organisaatioviestinnän asiantuntija. Hanna työskentelee North Patrolissa intranet- ja viestintäkonsulttina. North Patrol auttaa asiakkaita valmistelemaan verkkopalvelu-uudistuksia, valitsemaan teknologiat ja kilpailuttamaan sopivimmat kumppanit.

7 kommenttia on “Vieraskynä: Kuinka paljon verkkosivuston pystyttäminen maksaa? Hintavertailu”

 1. Miika Niemelä

  Mielenkiintoinen artikkeli, kiitoksia hyvästä yhteenvedosta. Hieno nähdä, että EPiServerin aktiivinen ja pitkäjänteinen työ Suomen markkinoilla on kantanut hedelmää. Aikaisemmin meillä oli ehkä pienoinen ongelma brändin tunnettavuuden kanssa, mutta jos nyt pidämme kärkipaikkaa tarjousvaiheessa eniten tarjottuna plattana, ovat asiat näköjään muuttuneet hyvään suuntaan.

  Jos artikkelin lukijoilla on kysyttävää EPiServeristä, vastaamme mielellämme.

 2. Olisin kyllä halunnut nähdä tarjoukset eroteltuna yksityisten yritysten tarjouksiin ja julkkareihin.

 3. Kenelle tämä teksti on tarkoitettu? NP:n mainoshan tämä on mutta ei varmaankaan suunnattu ns. maallikoille englantiperäisen ammattijargonin takia. Ammattilaisille, että osaavat korjata laskutustaan? Ostajille, jotka puhuvat ammatikseen palavereissa internetbs:ia?

 4. Johannes Raitio

  Hieno artikkeli, mutta otsikko on sinänsä harhaanjohtava, että kyllä verkkosivuston pystytys Suomessa maksaa alkaen jotain 500€. Lukumääräisesti eniten verkkosivuja tehdään oman veikkaukseni mukaan n. 2000 – 3000€:lla.

 5. Hanna P. Korhonen

  Kiitos kommenteista!
  Olet varmasti oikeassa, että määrällisesti eniten verkkosivustoja tehdään muutamalla tonnilla, jopa vain satasilla. Tässä vertailussa on käytetty aineistona North Patrolin fasilitoimia kilpailutuksia, jotka ovat (kuten artikkelissa mainittukin) laajempia ja “vaikeampia” toteutuksia kuin muutaman sivun (ja parin tonnin) yksinkertaiset yrityssivustot. “Vaikeammissa” tapauksissa kilpailutuskonsultin käyttäminen alkaa olla kannattavaa – pienissä sivustoissa turhaa.

 6. Pienten saittien tekemisestä on blogissa kirjoitettu myös aiemmin aika paljon. Esim. viimeisin taitaa olla tämä: https://vierityspalkki.fi/2014/06/17/halvat-nettisivut-ja-nopeasti-miten-irtoaa/

  Kotisivukone ym. itsepalveluratkaisut ottanevat isoimmat osuudet lukumääräisesti väistämättä, koska pk-firmoja on tässä maassa vaan valtavasti. Samoin kaikenmaailman kamppissaitteja ja poliitikkojen saitteja.

  Seuraavana tulevat sitten tosiaan tuollaiset 1000-3000 euron saitit, joihin myös WordPress jo alkaa istumaan. Sellaisia saitteja lienee kymmeniä tuhansia helposti, ja tekijöitäkin satoja.

  Vasta yli 10 000 euron projekteissa markkina alkaa kaventumaan olennaisesti. Sen kokoisten projektien tekijöitäkään ei ole enää määrättömästi, mutta toki varmaan 100-300 – ellei enemmänkin (siihen kenttään erikoistuneita, ja oikeasti hyviä tekijöitä toki ehkä vain 50-100). Samalla projektien määrä putoaa olennaisesti, ehkä jopa joihinkin satoihin projekteihin vuodessa. Tosin todellista lukua varmasti vaikea tietää, voi olla tuhansiakin saitteja.

  Euromääräisesti laskien on minusta hyvinkin todennäköistä, että tuo “muutaman tonnin” sarja on juuri se kaikkein suurin sarja. Se vain sitten jakautuu satoihin pieniin puroihin, koska tekijöinä on niitä Matin ja Tepon mainostoimistoja ym. putiikkeja yhtä lailla kuin Kalliolaisia web designer -taiteilijoita.

 7. Johannes Raitio

  Vähän samalla tavalla itsekin näen markkinan kuin mitä Perttu tuossa ylempänänä kommentoi. Ehkä osittain jutun otsikointiin vielä liittyen oma mielipide että termi “verkkosivusto” kuvaa paremmin ehkä tuollaista 5000 – 15000€ hanketta. “Verkkopalvelu” voisi olla hyvä termi taas näille Northpatrolin esimerkeille ja sitten vaikka “kotisivut” kuvaisi pienintä segmenttiä.

  Verkkosivuston ostamisessa (ja myymisessä) hankalinta varmasti on se, että nettisivut voivat maksaa tosiaan 100€ ja 1.000.000€ välillä ja ehkä ostajan kannalta ei aina ole selvää mistä hinta kulloinki muodostuu..

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun