Web-projektipäällikön valmennusohjelma

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 16 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Selvitys alkaa: Shopify-kumppanit Suomessa 2022.

Koulutusyritys Tieturi on päättänyt perustaa uuden kurssikokonaisuuden nimeltä “Web-projektipäällikön valmennusohjelma”*. Vierityspalkki otti kurssin sisällön tarkempaan käsittelyyn ja kyseli myös Tieturin kouluttajilta hieman tarkennuksia sisältöihin.

Tavoitteena kurssilla on “antaa uusia näkökulmia ja käytännön ratkaisuja vaativan web-projektin suunnitteluun, johtoon ja läpivientiin“. Kurssin kuvaus toteaa:

“Web-projektin johtaminen on iso ja haastava kokonaisuus. Projektipäälliköllä tulee olla kokonaisnäkemys projektin elinkaaresta, eri vaiheiden tehtävistä, vastuujaoista ja haasteista. Projektin aikana tulee huomioida monia eri osa-alueita ja johtaa useita eri tahoja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.”

Kuvaus on osuva. Web-hankkeiden projektipäälliköiltä tarvitaan lähes poikkeuksetta varsin laajaa ymmärrystä monista eri osa-alueista ja projektit ovat lähes poikkeuksetta monitoimijaprojekteja. Mutta web-projekteja on melkoinen kirjo. Millaisiin projekteihin Tieturin kurssi erityisesti valmentaa?

Tieturin antama tarkennus kurssin sisällöistä selventi ainakin yleistä kuvausta:

“Valmennusohjelmamme valmentaa parhainten julkisten verkkopalveluiden/sovellusten suunnittelu- ja toteutusprojekteihin, mutta siitä on myös hyötyä muihin esim. intranettiin rakennettavaan verkkopalvelun projektiin.”

Kurssin pituus on yhteensä seitsemän (7) päivää ja nämä palaset sulatellaan kolmessa eri jaksossa. Hintaa kokonaisuudelle kertyy 4200 € + alv. Tällä rahalla olettaakin jo saavan aika vahvan paketin.

Ensimmäinen jakso tarjoaa tietoa liiketoiminnallisesta määrittelystä, konseptisuunnittelusta ja projektisuunnittelusta

Ensimmäinen päivä alkaa Ego Betan mainospalalla palvelumuotoilusta ja jatkuu iltapäivällä katsauksella alihankkijasopimuksiin. Toisena päivänä aloitetaan konseptisuunnittelulla jolla tässä tapauksessa viitataan puhtaasti sivuston tehtävän määrittelyyn ja sivurakenteen suunnitteluun. Kouluttajana Tieturin tuotantopäällikkö. Päivä päätetään teknisten arkkitehtuuriratkaisujen esittelyyn ja tässä aihepiirissä sivutaan mm. sivuston skaalautuvuuden varmistamista.

Kolmantena päivänä ensimmäistä jaksoa käydään läpi projektisuunnittelua ja graafista suunnittelua. Projektisuunnittelua kouluttaa Tieturin johtava konsultti ja asialistalla ovat kaikki tärkeät projektisuunnittelun elementit. Päivä päätetään Tieturin Art Directorin esitykseen yritysilmeen suunnittelusta, web designin perusperiaatteista ja katsauksesta käyttöliittymiin ja käytettävyyteen.

Vierityspalkin tekemien tarkentavien kysymyksien jälkeen selvisi, että esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelua ja informaatioarkkitehtuurin merkitystä käsitellään heidän koulutuksessaan eri otsikoiden alaisuudessa, mm. palvelumuotoilun luennolla, konseptisuunnittelujaksolla ja graafisen suunnittelun kohdalla.

Kurssikuvauksen perusteella ensimmäinen jakso on ainakin suunnattu varsin puhtaasti jonkun organisaation verkkosivustoprojekteista vastaaville henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta digimedia-alasta eikä laajaa kokemusta myöskään it-projektien hallinnasta. Mikään syventävä koulutus ei ainakaan ensimmäinen jakso varmasti ole, joten ehkä käyttöliittymäsuunnittelun merkitys ja informaatioarkkitehtuurit voidaan jättää käsiteltäväksi alaotsikkoina.

Jo ensimmäisen päivän ohjelma on varsin teknologiapainotteinen ja seuraavat jaksot vain vahvistavat tätä käsitystä.

Toinen jakso syventää projektinhallintaa ja teknologioita

Toisen jakson ensimmäinen päivä käytetään kokonaan “ketteriin projektipäällikön menetelmiin” ja alihankkijoiden hallintaan. Vetäjänä Tieturin asiantuntija, ja kun tietää Tieturin kouluttavan kyseistä aihepiiriä muutenkin niin voisi olettaa kyseessä olevan varsin hyvän paketin.

Osaamisen syventämistä jatketaan seuraavana päivänä kun vuorossa on sukellus web-teknologioiden syövereihin. Aihepiireinä ovat niin Java-alustat, .Net, LAMP kuin Web 2.0 ja AJAX. Trendikäs kattaus siis kyseessä. Vielä kun iltapäivällä jatketaan vahvalla SOA-tykityksellä niin päivän jälkeen jokainen projektipäällikön urasta haaveileva tuntee itsensä nöyräksi.

Kolmas jakso perehdyttää käyttöönottoon, seurantaan ja koulutukseen

Kolmas jakso vaikuttaa kokonaisuutena kaikkein selkeimmältä. Ensimmäinen päivä aloitetaan käymällä läpi käyttöönoton vaatimia toimia, tosin puhtaasti teknisen käyttöönoton kannalta. Tätä jatketaan ylläpidon ja dokumentoinnin käsittelyllä. Myös testauksen merkitystä painotetaan. Kouluttajina näissä aihepiireissä myös Tieturin asiantuntijat.

Kurssin päätöspäivänä käydään kiinni web-sivuston seurantaan ja käsitellään erityisesti Google Analyticsin hyödyntämistä. Välissä maistellaan Satama Analyticsin mainospalaa ja päivää jatkuu käyttäjäkoulutuksen eri osa-alueiden käsittelyllä. Käyttäjäkoulutusjaksossa listalla on niin perehdytyssuunnitelmaa, motivointia kuin henkilöstön valmistelua prosessimuutoksiin.

Päivä päättyy projektin onnistumisen arvioinnin käsittelyyn ja tietoturvallisuusasioista muistuttamiseen.

Kokonaisuutena selkeä paketti määrittelystä käyttöönottoon ja koulutukseen

Kokonaisuutena Tieturin kurssi on kattava paketti, joka huomioi niin graafista suunnittelua kuin verkkopalveluiden mittausta. Koulutuksen rakennekin antaa osallistujille hyvän viestin siitä missä pitäisi olla eniten panostusta web-projektissa. Ensimmäinen jakso on kolme päivää kun loput ovat vain kahden päivän jaksoja. Web-projekteissakin määrittely- ja suunnitteluvaiheissa tehdään isoimmat virheet ja näiden vaiheiden läpivienti ratkaisee paljon.

Tähän kohdistuukin isoin kritiikki koulutuksen sisältöä kohtaan. Ovatko todella arkkitehtuurin pohtiminen ja eri teknologialyhenteiden esittely noin isoja asioita web-projekteissa? Palvelumuotoilu sentään saa minuutteja heti ensimmäiseltä päivältä, mutta kokonaisuutena konseptisuunnittelun ja liiketoiminnallisen määrittelyn saama tila Tieturin koulutuskokonaisuudessa on varsin pieni (oikeastaan vain reilu päivä seitsemän päivän paketista liittyy palvelun määrittelyyn ja suunnitteluun).

Verkkopalveluprojektien todelliset erityishaasteet eivät tule esille kovin vahvasti

Projektipäällikön työn kannalta monimutkaisten web-projektien haastavimmat vaiheet ovat alkuvaiheissa kun palvelun tavoitteita ja toiminnallisuutta määritellään ja muotoillaan. Kun teknologiavalinnat on tehty ja verkkopalvelun tuotanto aloitettu, niin projektipäällikön työ ei eroa olennaisesti muiden alojen projektipäällikön tehtävistä.

Esimerkiksi sisällönhallintajärjestelmien valinnasta, ominaisuuksista tai räätälöintien suunnittelusta ei koulutusrungossa mainita mitään. Verkkopalveluprojektien erityishaasteita ovat yhä useammin mm. metatietomäärittelyt, työnkulkujen ja julkaisuprosessien määrittelyt, sisältöjen muokkaukseen vaaditut erityisominaisuudet, hakutoiminnot, moderointitoiminnot ja käyttäjien hallinta (ylläpitäjät ja palvelun käyttäjät). Esimerkiksi haku on nykyisin yhä keskeisempi osa web-projekteja, ja käytännössä harva selviää vain asentamalla Googlen Custom Searchin*. Etenkin isojen julkisten sivustojen kohdalla web-projektipäällikönkin tulisi ymmärtää jotain erilaisista hakumenetelmistä, näiden haasteista ja liittymäpinnoista sisällönhallinnan haasteisiin. Jos web-projektipäällikkö ei ymmärrä näistä erityispiirteistä mitään, niin varsinaisen toteutuksenkin johtaminen on paljon haastavampaa.

Tieturin kurssi on erittäin teknologiapainotteinen

Koulutuksen painopiste jää nykyisellä sisältökuvauksella vahvasti teknologiaan ja projektisuunnitteluun. Web-projekteissa projektipäälliköiden olisi pystyttävä ottamaan kantaa myös sisällöllisiin ja konseptiin liittyviin asioihin – tai ainakin ymmärrettävä niiden merkitys. Jos projektipäällikkö ei ymmärrä kriittisten tekijöiden merkitystä, niin nämä asiat jäävät väistämättä marginaaliin projektin toteutuksessa.

Sisällönhallinta puuttuu kokonaisuudesta – vaikka eikö se juuri ole erityishaaste numero 1?

Merkittävin asiakokonaisuus joka Tieturin kokonaisuudessa tuntuu puutteelliselta ovat järjestelmävalinnat ja sisällönhallintaan liittyvät asiat. Tieturin painopiste on selkeästi web-sisällönhallintaan liittyvissä projekteissa tässä koulutuksessa, mutta silti sana “sisällönhallinta” ei tule lainkaan esiin koulutusrungossa. Pelkällä teknologiaosaamisella ei selvitä verkkopalveluprojektista hengissä läpi.

Viimeisenä puuttuvana kohtana voisi nostaa esiin webin tulevaisuuden trendit jotka Tieturin koulutuskokonaisuudessa mainitaan lähinnä teknologiaan liittyvinä asioina. Harva web-projekti voi enää nykyisin mennä läpi ilman että sosiaalisia medioita kuten blogeja tai wikejä sivutaan edes jollain tavalla. Sosiaalisen median myötä projektiin tulee yleensä uusia haasteita esimerkiksi käyttäjätietojen hallinnan, rekisteröitymisien hallinnan ja lisääntyneiden moderointitarpeiden myötä. Näiden asioiden puuttuminen on kuitenkin ymmärrettävää, koska näiden ymmärtäminen ei projektin läpiviennin kannalta ole niin olennaista. Ja toisaalta, kaikkea ei voi saada.

Web-projektipäällikön tehtävä on täynnä haasteita, jo ilman jatkuvaa muutostakin

Web-julkaisemisesta on tullut viime vuosina varsin paljon monimutkaisempaa ja erilaisia kanavia ja teknologioita on todella paljon. Yleensä web-projektit liittyvät kuitenkin sisältöihin, julkaisemiseen ja suureen määrään käyttäjiä. Hyvä web-projektipäällikkö ei ole sama asia kuin hyvä it-projektipäällikkö.

Tieturin kurssiohjelma* on silti hyvä katsaus vaatimuksiin.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

5 kommenttia on “Web-projektipäällikön valmennusohjelma”

 1. TTVO:lla käynnissa jossain määrin vastaava, mutta enemmän AV-tuotantoon keskittynyt ohjelma – tsekatkaas:
  http://tamk-ttvo.blogspot.com/2008/09/mediatuottajat-ylempi-amk-aloittivat.html

 2. Kuulostaa erittäin kiinnostavalta, mutta luulenpa että oma nykyinen työnantajani ei aivan hevillä näytä vihreää valoa kurssin hinnan kuullessaan. Edullinen vaihtoehto: Mikä on tämän hetken paras käsikirja aiheesta?

 3. Loistava idea itse asiassa miettiä, että mitkä kirjat lukemalla saisi tuon saman osaamisen mitä tuolla kurssilla. Se olisi kyllä aika paksu pino, mutta sen lukemalla saisi varmasti enemmän ymmärrystä kuin tuolla kurssilla. Aikaa tosin menisi varmasti paljon enemmän kuin seitsemän päivää.

  En ole kyllä viime aikoina törmännyt kovin hyviin esityksiin web-projektipäällikön vaatimuksista.

  Joskus 2004 luin Kelly Goton Web ReDesign -kirjan ja se kyllä avasi muistaakseni hyvin web-projektien kokonaisuutta, nyt on jo tuo 2.0 versio ollut jonkin aikaa kaupoissa:
  http://www.amazon.com/Web-ReDesign-2-0-Workflow-VOICES/dp/0735714339/ref=pd_ys_iyr10

  Vuodelta 2002 on myös Friedleinin “Maintaining and Evolving Successful Commercial Web Sites: Managing Change, Content, Customer Relationships, and Site Measurement”. Se oli ihan kattava esitys eri aspekteista joita liittyy ison palvelun hallintaan ja johtamiseen:
  http://www.amazon.com/Maintaining-Evolving-Successful-Commercial-Sites/dp/1558608303/ref=pd_ys_iyr14

  Toi Friedlein löytyy multa hyllystä, ja lähtee kyllä kävelemään ihan ensimmäiselle kiinnostuneelle jos joku sen haluaa. Kovin ajattomia kun ei tän alan kirjat ole.

  Ehkä hyödyllisin lukemani kirja aihepiirin alalta on kyllä Boikon “Content Management Bible”, joka on melkoinen järkäle mutta avaa sisällönhallintajärjestelmäprojektien haasteet kaikkein varmimmin lukijalleen. Kirja ei enää edes maksa Amazonissa juuri mitään alkuperäiseen hintaan nähden, ja kirja on täyttä asiaa edelleen:
  http://www.amazon.com/Content-Management-Bible-Bob-Boiko/dp/0764573713/ref=pd_ys_iyr15

  Web-projektien hallinnasta on Amazonin mukaan kirjoitettu erityisen paljon vuosina 2000-2002, mutta sen jälkeen on innostus aihepiirin kirjoihin loppunut. Vain yksi kunnollisen oloinen kirja on oikeastaan kirjoitettu tuon 2002 vuoden jälkeen. 2004 vuodelta löytyy “Managing Web Projects: The Management of Large Projects and Programmes for Web-Space Delivery”:
  http://www.amazon.com/Managing-Web-Projects-Management-Programmes/dp/0566085674/ref=pd_bbs_sr_5?ie=UTF8&s=books&qid=1221951053&sr=8-5

  En ole kyseistä kirjaa lukenut, mutta kirjoittaja Turner ei ole mikään web-asiantuntija vaan enemmän projektinhallinnan asiantuntija. Kirjan sisällysluettelosta päätellen sisältö onkin keskittynyt projektinhallinnallisiin asioihin.

  Jos taas haluaakin erityisesti projektinhallinnallisen näkökulman, niin Scott Berkunin “Art of Project Management” on aika hyvä kirja siihen, ja kun kirjoittajan tausta on Microsoftin softakehityksessä ja web-projekteissa niin esimerkitkin ovat osuvia. Itse olen lukenut suomenkielisen version joka on aika selkeä opastus aihepiiriin:
  *linkki poistettu*

  Itse asiassa tuota kirjaa googlettaessa tuli vastaan myös suomenkielinen referaatti ko. kirjasta:
  http://kurkra01.wordpress.com/2008/08/26/referaatti-kirjasta-projektinhallinnan-taito-scott-berkun/

  Boiko ja Berkun yhdessä antaa aika hyvän paketin projektinhallinnasta ja sisällönhallintajärjestelmien vaatimusmäärittelystä. Sitten jos joku vielä osaisi suositella hyvää kirjaa palvelumuotoilusta ja/tai verkkopalveluiden vaatimusmäärittelystä/suunnittelusta?

 4. Tuon Berkunin olinkin ajatellut hankkia, mutta painos on ollut (ainakin Amazonilla) jo pitkään loppuun myyty. En tiennytkään käännöksestä, se lähtee heti tilaukseen. Kiitos!

  Vaihtoehtona olin jo silmäillyt tuoretta teosta Principles of Project Management (http://www.amazon.com/Principles-Project-Management-Meri-Williams/dp/0980285860/), jonka kirjoittjalla on web-tausta, vaikka kirja käsitteleekin projektinhallintaa yleisesti.

  Huomasin kysymystä muotoilloissani saman kuin Perttukin, eli aivan ajanmukaista kirjallisuutta juuri webbiprojektien hallinnasta sosiaalisella ja ketterällä 2.0-aikakaudella ei oikein taida olla. Tilausta sitäkin enemmän.

 5. […] tai vaadittavista työkokonaisuuksista ei asiakkaalla yleensä ole. Aikaisemmin syksyllä Vierityspalkissa kirjoitettiin Tieturin uudesta web-projektipäällikön valmennusohjelmasta ja todettiin, että vastaavaa koulutusta ei liikaa ole ollut Suomessa aikaisemmin […]

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun